Drukāt    Aizvērt

 

 

Rīgā

 

01.03.2011.                Nr.90/TA-1590 (2010)

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Teritorijas attīstības plānošanas likums". Likumprojektu izstrādāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (atbildīgā amatpersona - Aigare 67770411, ilze.aigare@varam.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 13 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 15 lp.

3. Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra sēdes protokola Nr.11   26.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents                                                       V.Dombrovskis

 

 

 

Stafecka 67082931


 

 

 

 

Likumprojekts

 

Teritorijas attīstības plānošanas likums

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) attīstības programma vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidējā termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai;

2) attīstības stratēģija ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu;

3) funkcionālais zonējums – teritorijas iedalījums zonās ar atšķirīgām prasībām atļautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei;

4) publiskā infrastruktūra – vides un transporta infrastruktūra, publisko pakalpojumu objekti un to teritorijas, kas nodrošina iedzīvotāju apkalpošanu un iedzīvotāju pārvietošanās vajadzības, valsts pārvaldes un pašvaldību funkciju izpildi;

5) tematiskais plānojums – teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā atbilstoši plānošanas līmenim risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību (piemēram, transporta infrastruktūra, veselības aprūpes iestāžu un izglītības iestāžu izvietojums) vai noteiktu tēmu (piemēram, inženiertīklu izvietojums, ainaviski vērtīgas teritorijas un riska teritorijas);

6) teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma – strukturēts informācijas tehnoloģiju un datubāzu kopums, kuru lietojot tiek nodrošināta teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un īstenošanai nepieciešamās informācijas radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, izmantošana un iznīcināšana;

7) valsts interešu teritorijas un objekti teritorijas un objekti, kas ir nepieciešami sabiedrības interešu nodrošināšanai un valsts funkciju īstenošanai;

8) detālplānojuma īstenošana detālplānojuma teritorijas  izbūve (izmantošana) atbilstoši detālplānojuma risinājumam un  noteiktajām prasībām. Zemes vienību sadalīšana vai apvienošana saskaņā ar detālplānojumu nav uzskatāma par detālplānojuma īstenošanu.

 

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir efektīvas teritorijas attīstības plānošanas sistēmas izveide, lai veicinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu valsts attīstību.

 

3.pants. Teritorijas attīstības plānošanas principi

Teritorijas attīstības plānošanā ievēro Attīstības plānošanas sistēmas likumā nostiprinātos principus, kā arī šādus principus:

1) pēctecības princips. Saskaņā ar šo principu jaunus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā, izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi;

2) nepārtrauktības princips. Saskaņā ar šo principu teritorijas attīstības plānošana ir nepārtraukts, elastīgs un ciklisks process, kas ietver procesa uzraudzību un jaunas informācijas, zināšanu, vajadzību un risinājumu izvērtēšanu, pieņemot attiecīgus lēmumus plānošanas procesa efektivizēšanai;

3) integrētas pieejas princips. Šis princips nodrošina ekonomisko, kultūras, sociālo un vides aspektu saskaņošanu, atsevišķo nozaru interešu savstarpēju koordināciju un teritoriju attīstības prioritāšu saskaņošanu visos plānošanas līmeņos, kā arī mērķtiecīgu sadarbību, novērtējot plānoto risinājumu ietekmi uz apkārtējām teritorijām un vidi.

 

4.pants. Teritorijas attīstības plānošanas mērķi

Teritorijas attīstības plānošanas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu valsts teritorijas attīstību, lai:

1) paaugstinātu dzīves vides kvalitāti;

2) ilgtspējīgi, racionāli un efektīvi izmantotu teritoriju un citus resursus;

3) mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstītu ekonomiku.

 

5.pants. Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstības plānošanas procesā

(1) Teritorijas attīstības plānošanu nodrošina, iesaistot sabiedrību un nodrošinot informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu.

(2) Sabiedrības līdzdalību teritorijas attīstības plānošanā atbilstoši plānošanas līmenim nodrošina attiecīgā valsts institūcija, plānošanas reģions vai vietējā pašvaldība saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros noteiktas prasības sabiedrības līdzdalības organizēšanai.

 

6.pants. Teritorijas attīstības plānošanas līmeņi un dokumenti

(1) Teritorijas attīstības plānošanu īsteno, izstrādājot šādus savstarpēji saskaņotus un hierarhiski pakārtotus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus:

1) nacionālajā līmenī – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu;

2) reģionālajā līmenī – plānošanas reģiona attīstības programmu;

3) vietējā līmenī – vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, aizsargjoslu plānu un detālplānojumu.

(2) Visos teritorijas attīstības plānošanas līmeņos var izstrādāt tematiskos plānojumus, kuru darbības termiņu nosaka institūcija, kas izstrādā tematisko plānojumu.

(3) Visos teritorijas attīstības plānošanas līmeņos, izstrādājot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, nodrošina stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par ietekmes uz vidi novērtējumu.

 

7.pants. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma

(1) Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas mērķis ir nodrošināt visu plānošanas līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un ar teritorijas plānošanu saistītas informācijas uzkrāšanu, apstrādi un publisku pieejamību. Citu valsts informācijas sistēmu datus, kas izmantoti teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma neuzkrāj.

(2) Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas pārzinis ir par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija, kas nodrošina sistēmas uzturēšanu.

(3) Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā ievietotie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir publiski pieejami bez maksas, izņemot datus, kuru pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercnoslēpumu un datu aizsardzību.

(4) No teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas lejupielādētas ģeotelpisko datu kopas vai tādas ģeotelpisko datu kopas, kurām ir tieša piekļuve no citām informācijas sistēmām, izmanto atbilstoši ģeotelpisko datu kopas turētāja noteiktajiem izmantošanas noteikumiem.

 

II nodaļa

Publisko institūciju kompetence teritorijas attīstības plānošanas jomā

 

8.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets:

1) nosaka Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtību;

2) apstiprina nacionālā līmeņa tematiskos plānojumus;

3) nosaka vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, izstrādes un sabiedriskās apspriešanas kārtību, līgumā par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu iekļaujamos nosacījumus;

4) nosaka prasības vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojuma un detālplānojuma izstrādātāja izglītībai un kvalifikācijai;

5) nosaka vispārīgās prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, ietverot prasības vienotai funkcionālā zonējuma klasifikācijai, teritorijas izmantošanai un apbūvei;

6) nosaka teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju;

7) nosaka teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas izveides, darbības, tai nepieciešamās informācijas iegūšanas, apstrādes un izplatīšanas kārtību un teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas datu saturu, kā arī datu apmaiņas kārtību ar citām valsts informācijas sistēmām;

8) nosaka par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgo ministriju.

 

9.pants. Nacionālās attīstības padomes kompetence

Nacionālā attīstības padome koordinē un izvērtē nacionālā un reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, sekmējot to savstarpējo saskaņotību un koordināciju ar nacionālā līmeņa politikas plānošanas dokumentiem.

 

10.pants. Par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgās ministrijas kompetence

Par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija:

1) koordinē Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, izstrādā jūras telpisko plānojumu un citus tematiskos plānojumus atbilstoši savai kompetencei;

2) metodiski vada un pārrauga teritorijas attīstības plānošanu reģionālajā un vietējā līmenī;

3) sniedz atzinumus par plānošanas reģionu attīstības programmu projektu atbilstību Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, Nacionālajam attīstības plānam un normatīvo aktu prasībām;

4) izvērtē vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un lokālplānojumu atbilstību normatīvajiem aktiem – pēc savas iniciatīvas vai gadījumā, ja tas nepieciešams šā likuma 25. un 26.pantā minēto darbību veikšanai;

5) nodrošina teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas darbību.

 

11.pants. Nozaru ministriju kompetence

(1) Nozaru ministrijas sagatavo priekšlikumus valsts interešu teritoriju noteikšanai un, ja nepieciešams, izstrādā tematiskos plānojumus.

(2) Nozaru ministrijas sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām un nodrošina informācijas sniegšanu vai nosacījumu izvirzīšanu visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

 

12.pants. Plānošanas reģiona kompetence

Plānošanas reģions:

1) izstrādā un apstiprina plānošanas reģiona attīstības programmu, kā arī koordinē un uzrauga tās īstenošanu;

2) sniedz priekšlikumus nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un koordinē nacionālo un reģionālo interešu saskaņošanu ar vietējām pašvaldībām;

3) sniedz atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām.

 

13.pants. Vietējās pašvaldības kompetence

(1) Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus, tematiskos plānojumus un aizsargjoslu plānu.

(2) Vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu, tematisko plānojumu un attīstības programmas īstenošanu.

 

14.pants. Plānošanas reģiona un vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes finansēšana

(1) Plānošanas reģions īsteno teritorijas attīstības plānošanas funkciju atbilstoši finansējumam, kas valsts budžetā kārtējam gadam paredzēts plānošanas reģiona atbalstam.

(2) Vietējā pašvaldība savā budžetā paredz līdzekļus teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

(3) Detālplānojuma izstrādi un īstenošanu finansē tā ierosinātājs, par to noslēdzot līgumu ar vietējo pašvaldību, ja detālplānojuma ierosinātājs nav pati pašvaldība. Pašvaldība var piedalīties detālplānojuma līdzfinansēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

15.pants. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei nepieciešamo datu un informācijas sniegšana

(1) Visu veidu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei valsts institūcijas un iestādes bez maksas sniedz valsts, reģiona vai vietējās pašvaldības institūcijām nepieciešamo informāciju un datus, kurus minētās valsts institūcijas un iestādes sagatavo un uztur par valsts budžeta līdzekļiem, izņemot detālplānojuma izstrādei nepieciešamo informāciju un datus, ja detālplānojuma ierosinātājs nav valsts institūcija vai vietējā pašvaldība.

(2) Ģeotelpisko datu kopas izmanto visu veidu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei atbilstoši ģeotelpisko datu kopas turētāja noteiktajiem izmantošanas noteikumiem.

(3) Ja ģeotelpisko datu kopas veidošanai un uzturēšanai nepieciešamais finansējums nav nodrošināts no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, šādu ģeotelpisko datu kopu izmanto (tajā skaitā nodrošinot tiešu piekļuvi) par maksu atbilstoši ģeotelpisko datu kopas turētāja maksas pakalpojumu cenrādim.

 


III nodaļa

Teritorijas attīstības plānošana nacionālā līmenī

 

16.pants. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Nacionālais attīstības plāns

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

17.pants. Jūras telpiskais plānojums

(1) Jūras telpiskais plānojums ir nacionālā līmeņa ilgtermiņa tematiskais plānojums, kas nosaka teritoriju izmantošanu teritoriālajos ūdeņos, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, ņemot vērā sauszemes daļu, kas funkcionāli ir saistīta ar teritoriālajiem ūdeņiem, saskaņojot dažādu nozaru intereses teritoriālo ūdeņu, kontinentālā šelfa un ekskluzīvās ekonomiskās zonas izmantošanā.

(2) Jūras telpiskā plānojuma izstrādi organizē par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām un vietējām pašvaldībām, kuru administratīvā teritorija robežojas ar teritoriālajiem ūdeņiem.

 

18.pants. Valsts interešu teritoriju un objektu noteikšana

(1) Priekšlikumu par valsts interešu teritorijas vai objekta izvietojumu sagatavo nozares ministrija, kuras kompetencē ir konkrētā plānojamā valsts interešu objekta un tam nepieciešamās teritorijas izveidošana, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām. Priekšlikumā ietver vietas izvēles pamatojumu un ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, ja tāds ir nepieciešams saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

(2) Ja netiek piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, atbildīgā nozares ministrija Ministru kabineta noteiktā kārtībā organizē sabiedrības informēšanu par priekšlikumu.

(3) Ministru kabinets izdod noteikumus par valsts interešu teritorijas vai objekta izveidošanas kārtību un nosaka valsts interešu teritorijas vai objekta un tā uzturēšanai nepieciešamās teritorijas izmantošanas nosacījumus, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 

IV nodaļa

 Teritorijas attīstības plānošana reģionālā līmenī

 

19.pants. Plānošanas reģiona attīstības programma

(1) Plānošanas reģiona attīstības programmu izstrādā atbilstoši Nacionālajam attīstības plānam, izvērtējot attiecīgajā plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmas, kā arī to plānošanas reģionu attīstības programmas, ar kuriem robežojas attiecīgais plānošanas reģions.

(2) Plānošanas reģiona attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, nosaka vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu to īstenošanai, attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību un informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu.

(3) Plānošanas reģiona attīstības programmu apstiprina ar plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu.

 

V nodaļa

 Teritorijas attīstības plānošana vietējās pašvaldības līmenī

 

20.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

Vietējai pašvaldībai ir šādi savstarpēji pakārtoti un saistīti teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kurus izstrādā, ievērojot augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus:

1) vietējās pašvaldības attīstības stratēģija;

2) vietējās pašvaldības attīstības programma;

3) vietējās pašvaldības teritorijas plānojums;

4) aizsargjoslu plāns;

5) lokālplānojumi (ja nepieciešami);

6) detālplānojumi (ja nepieciešami);

7) tematiskie plānojumi (ja nepieciešami).

 

21.pants. Vietējās pašvaldības attīstības stratēģija

(1) Vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju izstrādā visai pašvaldības teritorijai ne mazāk kā 12 gadiem, ņemot vērā nacionālā līmeņa un attiecīgā plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, pēc iespējas saskaņojot minēto dokumentu darbības termiņu. Vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā definē vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus un prioritātes, apraksta un grafiski attēlo telpiskās attīstības perspektīvu.

 (2) Telpiskās attīstības perspektīvā nosaka un vispārīgā veidā grafiski attēlo vietējās pašvaldības telpisko struktūru (apdzīvojuma struktūru, transporta infrastruktūru, galvenos inženiertīklus, galvenās funkcionālās telpas un citus elementus).

(3) Vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas uzdevums ir noteikt galvenās vadlīnijas teritorijas attīstībai un izmantošanai, publiskās  infrastruktūras attīstībai, kā arī teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei.

(4) Vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu.

 


22.pants. Vietējās pašvaldības attīstības programma

(1) Vietējās pašvaldības attīstības programmu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju un attiecīgā plānošanas reģiona attīstības programmu, izvērtējot to vietējo pašvaldību attīstības programmas, ar kurām robežojas attiecīgā vietējā pašvaldība.

(2) Vietējās pašvaldības attīstības programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, vidēja termiņa prioritātes, rīcības plānu, attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību un informāciju par attīstības programmas izstrādes procesu.

(3) Vietējās pašvaldības attīstības programmu apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu.

 

23.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums

(1) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, ko izstrādā vietējā pašvaldība visai administratīvajai teritorijai ne mazāk kā 12 ga­diem, ievērojot augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju.

(2) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka funkcionālo zonējumu, transporta un inženiertehnisko infrastruktūru, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus.

(3) Pašvaldības lauku teritorijai (teritorija ārpus pilsētām un ciemiem) var neizstrādāt funkcionālo zonējumu. Šādā gadījumā, pieņemot lēmumu par teritorijas izmantošanu, pašvaldība pamatojas uz augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju un aktualizētās topogrāfiskās kartes informāciju, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka vispārīgās prasības vietējo pašvaldību teritorijas plānošanai un apbūvei.

(4) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētā funkcionālā zonējuma, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformē kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus.

(5) Ja spēkā stājas jauni normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, kas ir saistīti ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ietveramo informāciju, vietējā pašvaldība izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus tās teritorijas plānojumā. Ja vietējā pašvaldība neizdara grozījumus tās teritorijas plānojumā, pretrunu gadījumā piemēro tā normatīvā akta prasības, kuram ir augstāks juridiskais spēks.

 

24.pants. Lokālplānojums

(1) Lokālplānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas ne mazāk kā 12 gadiem kāda specifiska plānošanas uzdevuma (problēmas) lokālam risinājumam un teritorijas plānojuma detalizācijai vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai (pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļai). Lokālplānojumu izmanto par pamatu tālākai detalizētai plānošanai un būvprojektēšanai.

(2) Lokālplānojumu var izstrādāt lauku teritorijas daļai, kurai ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu nav noteikts funkcionālais zonējums, ievērojot vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju.

(3) Lokālplānojumā paredzētā funkcionālā zonējuma, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformē kā grozījumus lokālplānojumā.

(4) Ja spēkā stājas jauni normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku, kas ir saistīti ar lokālplānojumā ietveramo informāciju, vietējā pašvaldība izvērtē nepieciešamību izdarīt grozījumus lokālplānojumā. Ja vietējā pašvaldība neizdara grozījumus lokālplānojumā, pretrunu gadījumā piemēro tā normatīvā akta prasības, kuram ir augstāks juridiskais spēks.

 

25.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un lokālpānojuma apstiprināšanas un spēkā stāšanās kārtība

(1) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un lokālplānojumu vietējās pašvaldības dome apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Paziņojumu par teritorijas plānojuma un lokālplānojuma apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc apstiprināšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vietējā laikrakstā un ievieto pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī nosūta vietējās pašvaldības lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajai ministrijai, kura ievieto to savā mājaslapā internetā.

 (2) Triju mēnešu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ikvienai personai ir tiesības iesniegt par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajam ministram sūdzību par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumu vai to daļu. Ja ir saņemta sūdzība par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumu vai to daļu, par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija par sūdzību informē vietējo pašvaldību.

(3) Par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs divu mēnešu laikā pēc šā panta otrajā daļā minētās sūdzības saņemšanas izdod rīkojumu, kas aptur to saistošo noteikumu spēkā stāšanos, ar kuriem apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai lokālplānojums, vai pieņem lēmumu par atteikumu izdot minēto rīkojumu.

(4) Ja par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs ir izdevis šā panta trešajā daļā minēto rīkojumu, vietējās pašvaldības domes priekšsēdētājs divu nedēļu laikā pēc rīkojuma spēkā stāšanās sasauc vietējās pašvaldības domes ārkārtas sēdi, kurā dome lemj par saistošo noteikumu vai to daļas atcelšanu vai par vēršanos Satversmes tiesā.

 (5) Ja šā panta otrajā daļā noteiktajā termiņā par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs nav saņēmis sūdzību par teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu, vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma spēkā stāšanos. Saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai lokālplānojums, stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

26.pants. Teritorijas plānojuma un lokālplānojuma darbības apturēšanas kārtība

(1) Ja konstatēti teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma izstrādes procedūras pārkāpumi vai neatbilstība normatīvo aktu prasībām, par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs pēc šā likuma 25.panta otrajā daļā minētā termiņa notecējuma, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma spēkā stāšanās ir tiesīgs izdot rīkojumu par to saistošo noteikumu (vai to daļas) apturēšanu, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums vai lokālplānojums.

(2) Ja par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs ir izdevis šā panta pirmajā daļā minēto rīkojumu, vietējās pašvaldības domes priekšsēdētājs divu nedēļu laikā pēc rīkojuma spēkā stāšanās sasauc pašvaldības domes ārkārtas sēdi, kurā dome lemj par saistošo noteikumu vai to daļas atcelšanu vai par vēršanos Satversmes tiesā.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētais rīkojums aptur teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma darbību rīkojumā norādītajā daļā līdz dienai, kad stājas spēkā vietējās pašvaldības domes lēmums par saistošo noteikumu (vai to daļas) atcelšanu vai Satversmes tiesas spriedums.

 

27.pants. Detālplānojums

(1) Detālplānojums ir detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, ko izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu nekustamo īpašumu robežas un aprobežojumus.

(2) Atbilstoši mēroga noteiktībai detālplānojumā detalizē un konkretizē teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma funkcionālajā zonējumā noteiktos teritorijas izmantošanas veidus, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei.

(3) Detālplānojuma detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, nosaka vietējā pašvaldība darba uzdevumā. Ja darba uzdevums to paredz, detālplānojuma izstrādi var apvienot ar būvprojektēšanu, iekļaujot detālplānojumā būvprojektu un nodrošinot sabiedriskās apspriešanas procedūru atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka detālplānojuma izstrādes kārtību.

(4) Pilsētās un ciemos detālplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas, ja tā rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem, izņemot gadījumus, kas noteikti citos normatīvajos aktos. Lauku teritorijai detālplānojumu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

(5) Detālplānojumu var izstrādāt pašvaldības lauku teritorijas daļai, kurā nav noteikts funkcionālais zonējums. Šādā gadījumā vietējā pašvaldība atbilstoši vietējās pašvaldības attīstības stratēģijai izvirza detālplānojuma darba uzdevumā prasības un nosacījumus, ievērojot augstāka līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ietvertos nosacījumus, normatīvo aktu prasības un konkrētās situācijas specifiku. 

 

28.pants. Detālplānojuma īstenošanas kārtība

(1) Detālplānojumu īsteno saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma izstrādes ierosinātāju un ir detālplānojuma neatņemamā sastāvdaļa. Līgumā iekļauj prasības par:

1) ēku būvdarbu uzsākšanu tikai pēc ielu, ceļu un galveno inženier­komunikāciju izbūves līdz pievadiem zemes vienībām;

2) detālplānojuma teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimnie­košanu;

3) izbūves kārtām un to secību.

(2) Vietējā pašvaldība var noteikt termiņu, ne īsāku par diviem gadiem, kurā ir jāuzsāk detālplānojuma īstenošana – detālplānojuma teritorijas izbūve (izmantošana) atbilstoši detālplānojuma risinājumam un noteiktajām prasībām. Zemes vienību sadalīšana vai apvienošana saskaņā ar detālplānojumu nav uzskatāma par detālplānojuma īstenošanu.

(3) Ja detālplānojuma īstenošana nav uzsākta vietējās pašvaldības noteiktajā termiņā, bet detālplānojuma risinājumi atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai citu normatīvo aktu prasībām, vietējā pašvaldība detālplānojuma īstenošanas termiņu var pagarināt.

(4) Ja vietējā pašvaldība nepagarina detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu, detālplānojums zaudē spēku.

 

29.pants. Detālplānojuma apstiprināšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(1) Vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina administratīvā akta veidā. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā publicē vietējā laikrakstā, laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā internetā, un tajā norāda, kur var iepazīties ar detālplānojumu.

(2) Detālplānojumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā pēc tam, kad lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(3) Līdz pārsūdzēšanas termiņa beigām vietējā pašvaldība nav tiesīga pieņemt lēmumus saistībā ar detālplānojuma īstenošanu.

(4) Detālplānojuma pārsūdzēšana aptur detālplānojuma darbību līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienai.

 


30.pants. Tematiskie plānojumi

(1) Vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, var izstrādāt tematiskos plānojumus, kurus apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu.

(2) Vietējā līmeņa tematiskos plānojumus ņem vērā, izstrādājot lokālplānojumus, detālplānojumus un veicot būvprojektēšanu.

 

31.pants. Aizsargjoslu plāns

(1) Vietējā pašvaldība izstrādā aizsargjoslu plānu, kurā atbilstoši normatīvo aktu prasībām attēlo aizsargjoslas un objektus, ap kuriem tās noteiktas. To var izstrādāt vienlaikus ar teritorijas plānojumu. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu attēlo arī vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

(2) Aizsargjoslu plānu apstiprina ar vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

 

32.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojuma un detālplānojuma izstrādātājs

Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu ir tiesīgas izstrādāt fiziskas personas, kuras ieguvušas atbilstošu izglītību un kuru kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām, un juridiskas personas, kuras nodarbina minētās fiziskās personas.

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Teritorijas plānošanas likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.; 2003, 10.nr.; 2005, 5.nr.; 2007, 10., 24.nr.; 2008, 24.nr.; 2010, 40.nr.).

 

2. Plānošanas reģioni īsteno tiem šajā likumā noteiktos uzdevumus teritorijas attīstības plānošanā, ievērojot Reģionālās attīstības likumā noteikto plānošanas reģionu kompetenci.

 

3. Ministru kabinets:

1) līdz 2012.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 8.panta 1., 3. un 5.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus;

2) līdz 2012.gada 30.decembrim izdod šā likuma 8.panta 4., 6. un 7.punktā minētos Ministru kabineta noteikumus;

3) reizi piecos gados izvērtē šā likuma 18.panta trešajā daļā minētajos Ministru kabineta noteikumos ietvertos nosacījumus un, ja nepieciešams, sagatavo grozījumus normatīvajā aktā.

 

4. Šā likuma 17.pantā minētā Jūras telpiskā plānojuma izstrādi uzsāk ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.janvārim. Līdz Jūras telpiskā plānojuma spēkā stāšanās brīdim lēmumus par teritoriālo ūdeņu, kontinentālā šelfa un ekskluzīvās ekonomiskās zonas izmantošanu pieņem Ministru kabinets, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

 

5. Līdz vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma apstiprināšanai, kas izstrādāts šajā likumā noteiktajā kārtībā, attiecīgajā vietējās pašvaldības teritorijas daļā paliek spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, kas apstiprināts līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

 

6. Uz valsts interešu teritorijām, kas izveidotas līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim un ko nepieciešams apstiprināt ar šā likuma 18.panta trešajā daļā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, neattiecas šā likuma 18.panta pirmajā un otrajā daļā minētie nosacījumi.

 

7. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrādi, kas uzsākta līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim, pabeidz atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kas bija spēkā, uzsākot minēto attīstības programmu izstrādi.

 

8. Vietējās pašvaldības un plānošanas reģioni līdz 2013.gada 1.janvārim nodrošina attīstības programmu atbilstību šā likuma prasībām.

 

9. Ja uz šā likuma spēkā stāšanās brīdi vietējās pašvaldības teritorijas plānojums (vai grozījumi teritorijas plānojumā) ir izstrādes procesā, vietējā pašvaldība pieņem lēmumu, kurā nosaka normatīvos aktus, saskaņā ar kuriem vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma (vai grozījumu teritorijas plānojumā) izstrāde ir pabeidzama.

 

10. Detālplānojumu izstrāde, kas uzsākta pirms šā likuma spēkā stāšanās, ir pabeidzama atbilstoši to normatīvo aktu prasībām, kas bija spēkā detālplānojumu izstrādes uzsākšanas brīdī, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.jūnijam. Uzsāktie detālplānojumi ir apstiprināmi, ievērojot šā likuma 29.pantā minētos nosacījumus.

 

11. Detālplānojumus, kuri apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem, vietējā pašvaldība ir tiesīga atcelt, pieņemot saistošos noteikumus par detālplānojuma atcelšanu, ievērojot šā likuma 29.panta trešajā daļā minētos nosacījumus.

 

 

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs

R.Vējonis


 

 

 

 

Likumprojekta "Teritorijas attīstības plānošanas likums" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.

Pamatojums

Ministru kabineta 2009.gada 15.jūlija rīkojuma Nr.474 "Par Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepciju" (turpmāk – rīkojums Nr.474) 3.punkts.

2.

Pašreizējā situācija un problēmas

1.          Šobrīd attīstības plānošanas jautājumus regulē trīs likumi:

1.1.     Attīstības plānošanas sistēmas likums, kas nosaka vispārējus attīstības plānošanas sistēmas pamatprincipus;

1.2.     Reģionālās attīstības likums, kas nosaka plānošanas reģionu kompetenci, nosauc teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tai skaitā, plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības programmas;

1.3.     Teritorijas plānošanas likums, kas nosauc teritorijas plānošanas līmeņus un dokumentus valstī.

Atbilstoši minētajam vieni un tie paši jautājumi tiek regulēti trijos atsevišķos likumos. Līdz ar to,  nepieciešams pēc iespējas novērst normu pārklāšanos. Likumprojektā "Teritorijas attīstības plānošanas likums" būs jāietver detalizētas normas par teritorijas attīstības plānošanu, jo Attīstības plānošanas sistēmas likums satur attīstības plānošanas sistēmas, kas ietver politikas plānošanu un teritorijas attīstības plānošanu, vispārējo regulējumu. Savukārt, veicot grozījumus Reģionālas attīstības likumā, būs jāsvītro normas, kas attiecas uz teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Likumprojektā detalizējot Attīstības plānošanas sistēmas likuma un Reģionālas attīstības likuma normas, netiek paredzētas jaunas funkcijas un uzdevumi plānošanas reģioniem. Likumprojekts samazina plānošanas reģionu līmenī izstrādājamo teritorijas attīstības plānošanas dokumentu skaitu.

2. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir izveidotas 109 novada pašvaldības un deviņas republikas pilsētu pašvaldības. Spēkā esošā teritorijas plānošanas sistēma darbojas neefektīvi apvienotajās vietējās pašvaldības un rada papildus izdevumus un administratīvo resursu patēriņu. Līdz ar to, ir nepieciešams jauns tiesiskais regulējums, kas ļautu jaunajām vietējām pašvaldībām efektīvi un kvalitatīvi plānot savu attīstību.

Šobrīd ir noteikts, ka vietējā pašvaldība izstrādā teritorijas plānojumu visai administratīvajai teritorijai. Teritorijas plānojuma izstrādei izmanto topogrāfisko karti ne vecāko par pieciem gadiem, mērogā M 1: 10 000, atsevišķām teritorijas daļām M 1: 5000 vai M 1: 2000. Šāda teritorijas plānojuma izstrāde, izmantojot karti ar mērogu M 1:10 000, piemēram, Gulbenes novadam rada ievērojamus izdevumus kartogrāfiskajām materiāla izstrādei.

Savukārt šobrīd daudzos gadījumos notiek nevis pārdomāta un ilgtspējīga teritorijas plānošana, bet teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas noteikšana atbilstoši nekustamo īpašumu īpašnieku vēlmēm, kas var kalpot tikai īstermiņa mērķiem. Lai vietējās pašvaldības teritoriju būtu iespējams attīstīt ilgtermiņā, ir nepieciešams noteikt ilgtermiņa prioritātes un mērķus visai vietējās pašvaldības teritorijai, uz kā pamata izvirzīt konkrētos uzdevumus.

3. Problēmas rada teritorijas plānojumu pārāk sīka detalizācija pakāpe, kā rezultātā nepieciešama bieža teritorijas plānojumu grozīšana un papildus administratīvo un finanšu resursu izlietošana. Tāpat vietējo pašvaldību teritorijas plānojumi satur informāciju, kas jau ir noteikta ar citiem normatīvajiem aktiem, un būtu izmantojamā kā informācija plānošanai, nevis teritorijas plānojumā atspoguļojamā informācija (piemēram, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, aizsargjoslas, kuru platums ir noteikts ar Aizsargjoslu likuma normām u.c.).

4. Spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts termiņš, cik ilgā laikā reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs ir tiesīgs apturēt teritorijas plānojuma darbību ar savu rīkojumu. Kā norādīts Satversmes tiesas 2007.gada 26.aprīļa spriedumā lietā Nr.2006-38-03 šāda termiņa trūkums varētu nonākt pretrunā ar tiesiskās stabilitātes principu, sevišķi gadījumos, kad vietējās pašvaldības teritorijas plānojums tiek pārsūdzēts ilgu laiku pēc tā pieņemšanas, bet citas personas ir paļāvušās uz tā nemainīgumu un atbilstoši teritorijas plānojumam plānojušas savu rīcību. Savukārt Satversmes tiesas 2008.gada 27.marta sprieduma lietā Nr.2007-17-05 secinājumu daļas 23.punktā norādīts, ka likumdevēja uzdevums ir noteikt minēto tiesību taisnīgu līdzsvaru. Tāpēc Saeimai ir jāapsver iespēja likumā noteikt termiņu, kādā par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs var apturēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

5. Šobrīd vietējās pašvaldības detālplānojumi tiek apstiprināti saistošo noteikumu veidā. Satversmes tiesa norādīja, ka detālplānojumu izvērtēšana ir Satversmes tiesai neraksturīga funkcija, un detālplānojums pēc savas būtības līdzinās vispārējā rakstura administratīvajam aktam, nevis ārējam normatīvajam aktam.

Gadījumā, kad detālplānojums tiek apstiprināts ar saistošajiem noteikumiem, detālplānojuma izstrādes process ir atzīstams par ārējā normatīvā akta izstrādes procesu. Līdz ar to, detālplānojuma izstrādes ierosinātajam nepastāv iespējas aizsargāt savas tiesiskās intereses detālplānojuma izstrādes procesā līdzīgi, kā tās būtu, piemēram, būvniecības procesā, kas ir administratīvais process. Šāds tiesiskās aizsardzības līdzekļu trūkums nonāk pretrunā ar Satversmes 92.pantu.

6. Viena no problēmām ir tas, ka normatīvajos aktos nav noteiktas prasības personām, kas izstrādā teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, tai skaitā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus un detālplānojumus. Rezultātā tiek izstrādāti nekvalitatīvi teritorijas plānojumi un detālplānojumi un visa atbildība gulstas uz pašvaldību, nevis dokumenta izstrādātājiem.

3.

Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi

Ministru kabinets 2009.gada 15.jūlijā apstiprināja Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepciju, kurā ir ietverti varianti telpiskās plānošanas sistēmas pilnveidošanai, tai skaitā:

1.     ir definēti teritorijas attīstības plānošanas dokumenti vietējā līmenī;

2.     ietverti varianti vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojuma apstrīdēšanai.

4.

Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība

1. Salīdzinājumā ar esošo plānošanas sistēmu likumprojekts neparedz jaunu obligāto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi vietējo pašvaldību līmenī. Vietējās pašvaldības attīstības stratēģija, kas esošajās attīstības programmās ir kā atsevišķa sadaļa un teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā ietvertā informācija, tiek izdalīta kā atsevišķs dokuments.

Šobrīd spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka, ka teritorijas plānojuma ietvaros var sagatavot tematiskās kartes. Likumprojekts paredz, ka nepieciešamības gadījumā specifisku jautājumu risināšanai visos plānošanas līmeņos var izstrādāt tematiskos plānojumus. 

Nacionālajā līmenī šāds tematiskais plānojums ir Jūras telpiskais plānojums. Tā mērķis ir saskaņot dažādu nozaru intereses teritoriālo ūdeņu, kontinentālā šelfa un ekskluzīvās ekonomiskās zonas izmantošanā, un tā nepieciešamība izriet no Eiropas Savienības iniciatīvām, VASAB (par telpisko plānošanu un attīstību atbildīgo ministru sadarbība Baltijas jūras reģionā) ministru deklarācijām un Helsinku Konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību Rīcības plāna.

2. Likumprojekts "Teritorijas attīstības plānošanas likums" ir sagatavots ar mērķi noteikt tiesisku regulējumu jaunai teritorijas attīstības plānošanas sistēmai. Likumprojektā ir definēti visu līmeņu teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un to īss saturs.

3. Likumprojektā ir paredzēts jauns teritorijas attīstības plānošanas dokumenta veids – tematiskais plānojums, kuru nepieciešamības gadījumā var izstrādāt visos plānošanas līmeņos specifisku jautājumu risināšanai (piemēram, jūras telpiskais plānojums nacionālajā līmenī vai tematiskais plānojums inženierkomunikāciju izvietojums vietējā pašvaldībā).

4. Likumprojektā ir ietvertas normas par plānošanas reģiona un vietējās pašvaldības attīstības programmām, kuras šobrīd ir regulētas ar Reģionālās attīstības likuma normām. Ņemot vērā to, ka attīstības programma ir viens no teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veidiem, ir nepieciešams tiesisko regulējumu paredzēt viena likuma ietvaros, attiecīgi veicot grozījumus Reģionālās attīstības likumā, un svītrojot normas par teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

5. Likumprojektā paredzēts, ka nacionālajā līmenī var tikt noteiktas valsts interešu teritorijas, kas ir nepieciešamas sabiedrības interešu nodrošināšanai, valsts funkciju īstenošanai vai to realizācijai nepieciešamo objektu izvietošanai. Priekšlikumus minēto teritoriju izveidošanai sniegs attiecīgā nozares ministrija, bet Ministru kabinets tos apstiprinās ar noteikumiem un noteikts to izmantošanas nosacījumus. Valsts interešu teritorijas izveidošanā paredzēts iesaistīt arī sabiedrību. Ja pirms valsts interešu teritorijas izveides ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, tad šīs procedūras ietvaros atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek veiktas sabiedriskās apspriešanas. Savukārt, ja ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams, attiecīgajai nozares ministrijai būs jāveic sabiedrības informēšanas pasākumi par valsts interešu teritorijas izveidi.

6. Atšķirībā no spēkā esošā Teritorijas plānošanas likuma likumprojektā paredzēts, ka plānošanas reģioni izstrādās, nevis teritorijas plānojumu, bet attīstības stratēģiju, kas ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka attiecīgā reģiona ilgtermiņa attīstības mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Turpmāk arī visām vietējām pašvaldībām būs jāizstrādā attīstības stratēģija, lai apvienotajām pašvaldībām būtu priekšstats par pašvaldības turpmāko attīstību.

7. Teritorijas plānojums būs jāizstrādā visai pašvaldības teritorijai, bet to būs iespējams darīt pa daļām. Tas nozīmē, ka novada pašvaldības varēs izstrādāt teritorijas plānojumu dažādā laikā dažādām teritorijas daļām (atsevišķai pilsētai, ciemam, pagastam, vai visai lauku teritorijai). Lauku teritorijā pašvaldībai būs iespējams noteikt vienkāršotu funkcionālo zonējumu, izmantojot aktualizētas topogrāfiskās kartes informāciju (valsts pamatdatus, kurus uztur valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra") un citu institūciju uzturētos datus (piemēram, Lauku atbalsta dienesta uzturēto Lauku reģistra informāciju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo informāciju par ūdensobjektu teritorijām). Lauku teritoriju varēs apbūvēt, ievērojot Ministru kabineta noteikumus, kuros noteiktas vispārīgas prasības vietējo pašvaldību teritorijas plānošanai un apbūvei. Ja lauku teritorijā būs nepieciešamība būvēt tādu objektu, kāds nav paredzēts iepriekš minētajos Ministru kabineta noteikumos, tad būs nepieciešams izstrādāt detālplānojumu, ievērojot vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā noteikto (piemēram, nevar izstrādāt detālplānojumu ražošanas objektam, ja attīstības stratēģijā konkrētā pašvaldības teritorijas daļa ir norādīta kā rekreācijas teritorija).

8.. Likumprojekts paredz, ka vietējā pašvaldība nepieciešamības gadījumā var izstrādāt lokālplānojumu - teritorijas daļas plānojumu specifiska plānošanas uzdevuma (problēmas) lokālam risinājumam un teritorijas plānojuma detalizācijai. Lokālplānojumu varēs izstrādāt gan pilsētu un ciemu, gan pašvaldības lauku teritorijas daļai. Gadījumos, ja lauku teritorijai nebūs noteikts funkcionālais zonējums, ar lokālplānojumu to varēs noteikt.

Lokālplānojumus vietējā pašvaldība varēs izstrādāt pēc savas iniciatīvas, ja uzskatīs par nepieciešamu veikt pilsētas vai ciema teritorijas plānojuma detalizāciju (ja teritorijas plānojums ir vispārīgs) vai arī ar mērķi atrisināt noteiktās problēmas (ielu tīkls, inženierkomunikāciju izvietojums u.c.).

Gan vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, gan lokālplānojums ir apstiprināmi pašvaldības saistošo noteikumu veidā.

9. Likumprojektā ir noteikts, ka sūdzību par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajam  ministram par apstiprināto vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu var iesniegt triju mēnešu laikā no paziņojuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" par attiecīgo saistošos noteikumu apstiprināšanu publicēšanas.   Par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajam   ministram šāda veida sūdzības būs jāizskata divu mēnešu laikā un jāpieņem lēmums par rīkojuma, ar kuru tiek apturēta teritorijas plānojuma vai lokālplānojums spēkā stāšanās, izdošanu. Tādā veidā tiks nodrošināta tiesiskās stabilitātes principa ievērošana.

Gadījumā, ja par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgais ministrs izdos rīkojumu par teritorijas plānojuma un lokālplānojuma apturēšanu, teritorijas plānojums, lokālplānojums vai to atsevišķa daļa nestāsies spēkā. Šādā gadījumā, vietējai pašvaldībai būs jāpieņem lēmums par teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai to atsevišķas daļas atcelšanu, vai par vēršanos Satversmes tiesā.

Par spēkā stājušos teritorijas plānojumu un lokālplānojumu persona, kuras konstitucionālas tiesības ir aizskartas ar teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu, varēs iesniegt konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesā sešu mēnešu laikā no saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža atbilstoši Satversmes tiesas 19.3pantā noteiktajam. Kā arī  par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajam  ministram sešu mēnešu laikā būs tiesības izdot rīkojumu par teritorijas plānojumu vai lokālplānojuma darbības apturēšanu, ja tiks konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām.

10. Detālplānojums atšķirībā no šī brīža tiesiskā regulējuma turpmāk tiks apstiprināts administratīvā akta, nevis vietējās pašvaldības saistošo noteikumu veidā. Šādā veidā tiks novērsta virkne problēmu, kas bija saistītas ar detālplānojuma apstiprināšanu saistošo noteikumu veidā. Pirmkārt, privātpersonām radīsies iespēja aizsargāt savas tiesiskās intereses detālplānojuma izstrādes procesā, piemēram, gadījumā, ja vietējā pašvaldība neveic normatīvajos aktos noteiktās rīcības (nenodod detālplānojumu sabiedriskajai apspriešanai, neapstiprina detālplānojuma redakciju un citas rīcības). Otrkārt, būs iespējams ar tiesas spriedumu uzlikt par pienākumu izstrādāt detālplānojumu gadījumos, kad tas ir obligāti nepieciešams atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Treškārt, tiek atrisināta problēma, kas ir saistīta ar detālplānojumu tiesiskuma kontroli. Ja detālplānojums tiek apstiprināts administratīvā akta veidā, tiesiskuma izvērtēšanu sūdzības gadījumā veiks administratīvā tiesa.

Likumprojektā paredzēts, ka turpmāk detālplānojumu varēs izstrādāt kopā ar būvprojektu. Gadījumos, kad detālplānojumu izstrādā noteiktai būvniecības iecerei, tas dos iespēju iedzīvotājiem sabiedriskās apspriešanas laikā vispusīgi iepazīties ar turpmāko konkrētas teritorijas izmantošanu. Savukārt, arī būvniecības ieceres īstenotājam tiks samazināti administratīvie šķēršļi, jo būvprojektu varēs izstrādāt vienlaikus ar detālplānojumu, nevis tikai pēc detālplānojuma apstiprināšanas.

Likumprojektā paredzēts, ka vietējās pašvaldības būs tiesīgas noteikt detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu, kas nevar būt īsāks par diviem gadiem. Šādā veidā tiks novērsta šī brīža situācija, ka spēkā ir detālplānojumi, kuru īstenošana ilgstoši nav uzsākta un to risinājumi vairs neatbilst normatīvo aktu prasībām un faktiskai situācijai. Par detālplānojuma īstenošanas uzsākšanu uzskatāma ceļu, inženierkomunikāciju vai ēku būvniecības uzsākšana, bet zemesgabalu sadalīšana vai apvienošana atbilstoši detālplānojuma noteiktajām netiks uzskatīta par detālplānojuma īstenošanas.

Likumprojektā paredzētas tiesības vietējai  pašvaldībai nepagarināt detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu, pie nosacījuma, ka detālplānojuma risinājumi vairs neatbilst normatīvo aktu prasībām vai teritorijas plānojuma (arī lokālplānojuma) prasībām.

11. Likumprojektā ir noteikts, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu ir tiesīgas izstrādāt personas, kuras ir ieguvušas atbilstošu izglītību un kvalifikāciju. Minētā norma ir ietverta ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādi. Savukārt, prasības minēto personu izglītībai un kvalifikācijas tiks noteiktas Ministru kabineta noteikumos par vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, t.sk., paredzot, ka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu grafisko daļu būs tiesīgas izstrādāt tādas personas, kuru kvalifikācija atbilst profesiju klasifikatoram un normatīvo aktu prasībām.

12. Ar likumprojektu tiek paredzēts izveidot teritorijas attīstības plānošanas sistēmu (turpmāk - TAPIS), kas ir informācijas sistēma, kas nodrošinās zemes politikas pārvaldība un teritorijas attīstības plānošanu visos plānošanas līmeņos. TAPIS nodrošinās teritorijas attīstības plānošanas dokumentu teksta un grafisko daļu datu uzturēšanu, datu apkopošanu no valsts informācijas sistēmām, teritorijas attīstības plānošanas dokumentu uzturēšanu un publicēšanu, plānošanas procesu atbalstu, sabiedrisko apspriešanu, elektronisko pakalpojumu, kā arī atbalstīs tās pašvaldību, reģionu un valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpildei nepieciešama ģeotelpiskā informācija.

13. Likumprojekts paredz, ka paralēli teritorijas plānojumam tiek sagatavots arī aizsargjoslu plāns, kurā tiek attēlotas aizsargjoslas (Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla tiek attēlota arī teritorijas plānojumā). Aizsargjoslu plānu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Uz likuma pamata izdotos Ministru kabineta noteikumos tiks paredzētas tehniskās prasības aizsargjoslu plāna izstrādei (piemēram, aizsargjoslu plānu izstrādā, izmantojot topogrāfisko karti mērogā no 1: 2000 līdz 1: 10 000). Tāpat tiks paredzēta aizsargjoslu plāna izstrādes un grozīšanas kārtība (tiks noteiktas institūcijas, ar kuram jāsaskaņo aizsargjoslu plāns u.c. prasības).

5.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Zemkopības ministrija, Vides ministrija, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Latvijas Pašvaldību savienība.

6.

Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība

Likumprojekts šo jomu neskar.

7.

Cita informācija

Lai varētu izprast, kuri teritorijas attīstības plānošanas jautājumi vietējā un reģionālajā līmenī tiks regulēti ar likumprojekta normām, bet kuri ar Ministru kabineta noteikumu normām, anotācijas pielikumā kā informatīvais materiāls ir pievienoti iespējamie Ministru kabineta noteikumu projekti, kas nosaka reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, izstrādes, finansēšanas, ieviešanas un uzraudzības kārtību. Tāpat ir pievienots Ministru kabineta noteikumu projekta, kas nosaka teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves vispārīgās prasības vietējā līmenī, tai skaitā, teritoriju iedalījumu zonās ar atšķirīgām prasībām atļautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei jeb funkcionālā zonējuma klasifikāciju, dots iespējamais satura rādītājs.

 

 

 II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību

Likumprojekta mērķis ir regulēt valsts un pašvaldību institūciju darbību teritorijas plānošanas jomā, līdz ar to likumprojektam nav sabiedrības mērķgrupas. Nevar attiecināt likumprojektu tikai uz nekustamo īpašumu īpašniekiem vai uzņēmējiem, jo teritorijas attīstības plānošana skar ikvienu valsts iedzīvotāju.

 

 

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 Rādītāji

 2011. gads

 Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu)

 2012

 2013

 2014

 Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam

 Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam

 Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu

 Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu

 Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 1. Budžeta ieņēmumi:

82,7

0

0

0

0

 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

82,7

0

0

0

0

 1.2. valsts speciālais budžets

0

0

0

0

0

 1.3. pašvaldību budžets

0

0

0

0

0

 2. Budžeta izdevumi:

 82,7

0  

-82,7  

-82,7    

-82,7    

 2.1. valsts pamatbudžets

    82,7  

0

-82,7  

-82,7    

-82,7    

 2.2. valsts speciālais budžets

0

0

0

0

0

 2.3. pašvaldību budžets

0

0

0

0

0

 3. Finansiālā ietekme:

0

0   

82,7

82,7

82,7

 3.1. valsts pamatbudžets

0

0   

82,7

82,7

82,7

 3.2. speciālais budžets

0

 0 

   0   

   0 

 3.3. pašvaldību budžets

0

 0 

   0   

   0 

 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)

 X

 0 

   0   

 0 

   0   

 0 

   0   

 5. Precizēta finansiālā ietekme:

 X

 0 

   0   

 5.1. valsts pamatbudžets

 0 

   0   

 5.2. speciālais budžets

 0 

   0   

 5.3. pašvaldību budžets

 0 

   0   

 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):

  

 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins

 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins

 7. Cita informācija

1. Likumprojekts īstenojams piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

2. No 1996.gada līdz 2008.gadam no valsts budžeta pašvaldību mērķdotācijās teritorijas plānojuma izstrādei tika izmaksāti apmēram 8 mlj.latu.  Likumā "Par valsts budžetu 2010.gadam" plānoti  līdzekļi 82 753 latu apmērā plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei. Ņemot vērā, ka likumprojekts neparedz turpmāk no valsts budžeta finansēt plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādi, tad sākot ar 2011.gadu valsts budžetā būs ietaupījums 82 753 latu apmērā.

3. Valsts institūcijas un plānošanas reģioni teritorijas attīstības plānošanas funkcijas īstenošanu, kā arī teritorijas plānošanas sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, nodrošinās tiem piešķirtā budžeta līdzekļu ietvaros.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"" 21.2.apakšpunktu viena reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādei vai aktualizācijai plānošanas reģions ir tiesīgs saņemt līdz 105 420 latiem no Eiropas Sociālā fonda finansējuma.

4. Šobrīd aptuvenas izmaksas vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādei ir šādas:

1) republikas pilsētas teritorijas plānojums – 50 000 – 100 000 latu;

2) novada pašvaldības teritorijas plānojums – 10 000 – 50 000 latu.

Vietējās pašvaldības viena teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izstrādei vai aktualizācijai ir tiesīgas saņemt finanšu līdzekļus līdz 25 000 latu no Eiropas Sociālā fonda finansējuma saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"" 21.1.apakšpunktu.

Papildus tam, plānošanas reģioni un vietējās pašvaldības saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"" ir tiesīgas saņemt finanšu līdzekļus no Eiropas Sociālā fonda finansējuma attiecīgo speciālistu piesaistei, kas nepārsniedz noteikumu 1.pielikumā minētās izmaksas (vietējām pašvaldībām – 18 500 – 28 000 latu; plānošanas reģioniem – 40 500 latu).

5. Likumprojekta izpildei Valsts zemes dienestam nepieciešams papildus finansējums Web servisa izstrādei 2013.gadā – 34 tūkst. latu, kas nodrošinātu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta un telpisko datu savienošanu par attiecīgo administratīvo teritoriju un to automatizētu nodošanu pašvaldībām, kā arī nepieciešams papildus viena sistēmanalītiķa amata vieta datu apmaiņas nodrošināšanai ar TAPIS.

Finanšu līdzekļi Web servisa izstrādei plānoti, piesaistot Eiropas Struktūrfondus Valsts reģionālās attīstības aģentūras realizētā ERAF projekta "Pašvaldību teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma - 1.kārta" ietvaros.

 

 

 

IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.

Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti

Likumprojektā ir paredzēts deleģēt Ministru kabinetam izdot šādus noteikumus:

1) par Nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtību;

2) par vietējā pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu, izstrādes un sabiedriskās apspriešanas kārtību, līgumā par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu iekļaujamajiem nosacījumiem;

3) prasībām vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojuma un detālplānojuma izstrādātājiem un to kvalifikācijai;

4) par vispārīgām prasībām vietējā līmeņa teritorijas plānošanai, ietverot prasības vienotai funkcionālo izmantošanu klasifikācijai, teritorijas izmantošanai un apbūvei;

5) teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju;

6) par TAPIS izveides, darbības, nepieciešamās informācijas iegūšanas, apstrādes, izplatīšanas, datu apmaiņas ar citām valsts informācijas sistēmām kārtību, kā arī TAPIS datu saturu.

Minēto Ministru kabineta noteikumu izdošanas termiņi ir norādīti likumprojekta Pārējas noteikumos. Minētos Ministru kabineta noteikumus izstrādās par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija.

Lai nodrošinātu likumprojekta darbību un saskaņotu to ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešams veikt redakcionālus grozījumus šādos normatīvajos aktos:

1) Būvniecības likums (likumprojekts "Būvniecības likums" izsludināts 2009.gada 3.septembra Valsts sekretāru sanāksmes sēdē, protokols Nr.34, 4.§, VSS-1299, tā sagatavotājs ir Ekonomikas ministrija);

2) Aizsargjoslu likumā, paredzot to, ka aizsargjoslas tiek attēlotas aizsargjoslu plānā (izņemot likuma 6.pantā noteikto aizsargjoslu) un precizējot citas normas, kurās ir atsauce uz teritorijas plānojumu atbilstoši jaunajam regulējumam.

3) Reģionālās attīstības likumā, svītrojot normas, kas regulē teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi;

4) Ģeotelpiskās informācijas likumā, precizējot 17.panta pirmās daļas 14.punktu;

5) Satversmes tiesas likumā, precizējot 19.3pantu.

6) Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.779 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība", precizējot 43.punktu;

7) Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.280 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas un ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārīgā kārtība", precizējot 7. un 10.punktu.

8) Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1002 "Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība", precizējot  5., 6., 18. un 19.punktu..

2., 3. un 5.punktā minētie likumprojekti ir atbalstīti Ministru kabineta komitejas 2011.gada 24.janvāra sēdē.

4.punktā minētais likumprojekts tiks sagatavots sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un līdz 2011.gada 1.maijam izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

6. un 7. punktā minēto normatīvo aktu grozījumus VARAM sagatavos pēc likumprojekta apstiprināšanas Saeimā.

8.punktā minētos normatīvā akta grozījumus sagatavos Tieslietu ministrija pēc likumprojekta apstiprināšanas Saeimā.

2.

Cita informācija

Nav

 

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

Nav attiecināms

 

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti

1.

Sabiedrības informēšana par projekta izstrādes uzsākšanu

Par likumprojekta izstrādi tika informētas šādas nevalstiskās organizācijas:

1)sabiedriskā labuma organizācija "Delna";

2)biedrība "Providus";

3)biedrība "Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija";

4) biedrība "Latvijas Arhitektu savienība".

Ar sabiedriskā labuma organizāciju "Delna" un biedrību "Providus" notika tikšanās 2009.gada 23.novembrī.

Savukārt ar biedrības "Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija" un "Latvijas Arhitektu savienība" atsevišķiem biedriem notika regulāras tikšanas, apspriežot likumprojekta saturu

2.

Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē

Sabiedriskā labuma organizācijas "Delna" pārstāvis Kristaps Markovskis un biedrības "Providus" pārstāvis Gatis Litvins pēc savas iniciatīvas piedalījās likumprojekta izstrādē. Savukārt, lai iesaistītu teritorijas plānotājus un arhitektus likumprojekta izstrādē, RAPLM rakstiski informēja biedrības "Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija" un "Latvijas Arhitektu savienība" valdes priekšsēdētājus, kas sniedza informāciju saviem biedriem, kas pēc brīvprātības principa piedalījās likumprojekta izstrādē.

Likumprojekts izstrādes procesā vairākas reizes tika apspriests Konsultatīvajā attīstības padomē (2009.gada 23.janvāris, 26.augusts un 13.novembris)

3.

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Iepriekš minētie sabiedrības pārstāvji konceptuāli atbalsta likumprojekta tālāko virzību. Būtiskākie priekšlikumi:

1) sabiedriskā labuma organizācija "Delna" un biedrība "Providus" - nepieciešams mainīt sistēmu un kā principu paredzēt nepieciešamību izstrādāt detālplānojumus visos gadījumos, kad jauna būvniecība paredzēta pilsētās un ciemos (ar izņēmuma gadījumiem, kad tas nav nepieciešams), kā arī lauku teritorijās atsevišķos gadījumos. Tas atbilst daudzu Eiropas valstu plānošanas sistēmām (tajā skaitā Zviedrijas, Vācijas, Igaunijas), kā arī jau sākotnēji šādu principu bijis paredzēts ieviest Latvijas plānošanas sistēmā. Proti, pašreizējais regulējums, kad detālplānojumi jāstrādā tikai atsevišķos (retos) gadījumos, ir ieviests kā pagaidu variants. Priekšlikums ņemts vērā daļēji, jo gadījumi, kad ir nepieciešams izstrādāt detālplānojumu būs ietverti Ministru kabineta noteikumos, nevis likumprojektā.

2) biedrība "Latvijas Arhitektu savienība" – ieviest vietējā līmenī tādu dokumentu kā "lokālplānojums". Priekšlikums ņemts vērā.

4.

Saeimas un ekspertu līdzdalība

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.

Cita informācija

 

Nav

 

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.

Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

VARAM, plānošanas reģioni, vietējās pašvaldības

2.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām

1.    Tiks paredzēts sašaurināt plānošanas reģionu funkcijas, nosakot, ka plānošanas reģioni vairs nesniegs atzinumus par vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu galīgo redakciju. Savukārt plānošanas reģioni sniegs atzinumus par vietējo pašvaldību attīstības programmām un attīstības stratēģijām.

2.    Likumprojektā paredzēts, ka detālplānojumus apstiprina administratīvā akta veidā, līdz ar to, detālplānojuma tiesiskuma pārbaude pieteikuma iesniegšanas gadījumos turpmāk būs jāveic administratīvajām tiesām.

3.    VARAM vairs nepiešķirs mērķdotācijas vietējām pašvaldībām teritorijas plānojumu izstrādei.

3.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Jaunu institūciju izveide

Likumprojekts šo jomu neskar.

4.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju likvidācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju reorganizācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

6.

Cita informācija

Nav

 

 

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs                                          R.Vējonis

 

 

 

v_sk = 3685


 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.11

2011.gada 22.februārī

 

 

26.§

 

Likumprojekts "Teritorijas attīstības plānošanas likums"

     TA-1590

___________________________________________________________

(V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

 

 

Ministru prezidents

  

V.Dombrovskis

Valsts kancelejas direktore

  

E.Dreimane

 

 

2011-MK-PROT-11-2202-#26.doc

Start time: 15.7.2011 11:13:00 After doc accessing: 15.7.2011 11:13:00 After doc copying: 15.7.2011 11:13:00 End time: 15.7.2011 11:13:00 Doc created: 2.3.2011 16:32:22 Doc last mod: 7.3.2011 13:11:29 Doc manual: