Statūti

"Būvmateriālu ražotāju asociācija" statūti

« Atpakaļ


Biedrības “BŪVMATERIĀLU RAŽOTĀJU ASOCIĀCIJA

                                                                                STATŪTI

Rīgā, 2021.gada 1.jūlijā

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Biedrības nosaukums ir “Būvmateriālu ražotāju asociācija” (turpmāk tekstā - Biedrība).
1.2. Biedrības darbības termiņš ir neierobežots.

2. Biedrības mērķis un darbība
2.1. Biedrības darbības mērķi ir:
2.1.1. biedru interešu pārstāvība valsts pārvaldes orgānos, attiecībās ar citām juridiskām personām, organizācijām un to apvienībām kā Latvijas Republikā, tā arī ārzemēs, abpusējas sadarbības veicināšana un stiprināšana;
2.1.2. Latvijas normatīvo aktu attīstības veicināšana, tādējādi pilnveidojot būvmateriālu ražošanas regulējumu un veicinot valsts atbalstu Latvijas būvmateriālu ražotājiem;
2.1.3. būvmateriālu ražošanas noteikšanas par vienu no valsts prioritārajām nozarēm veicināšana (piemēram, valsts atbalsts importa un eksporta garantijām);
2.1.4. būvmateriālu tirgus izpēte, ieteikumu izstrāde, nozari skarošas informācijas izplatīšana ( t.sk. reklāmas un citu iespieddarbu izdošana);
2.1.5. būvmateriālu ražotāju uzņēmējdarbības pieredzes, rezultātu apkopošana un publicēšana, tādējādi uzlabojot būvmateriālu ražošanas kvalitāti un vispārējo situāciju būvmateriālu tirgū;
2.1.6. sadarbības ar ārvalstu vēstniecībām stiprināšana, nolūkā veicināt vēstniecību atbalstu Latvijas būvmateriālu ražotājiem, informācijas apmaiņas starp vēstniecībām un Latvijas būvmateriālu ražotājiem uzlabošana, kā arī vēstniecību sniegtās palīdzības izmantošana, tajā skaitā izmantojot vēstniecības kā pārstāvjus, kontaktējoties un sadarbojoties ar ārvalstu komersantiem, kā rezultātā uzlabotos Latvijas eksporta rādītāji;
2.1.7. ētikas kodeksa izstrādāšana, tādējādi uzlabojot būvmateriālu ražošanas nozarē strādājošo komersantu sniegto pakalpojumu kvalitāti;
2.1.8. būvmateriālu kvalitātes standartu un kvalitāti apliecinošu zīmju ieviešana;
2.1.9. savstarpējās sadarbības attīstīšana un koordinēšana starp biedrības dalībniekiem (iepakojuma, energoresursu, pakalpojumi u.c.), tādējādi veicinot veselīgu konkurenci;
2.1.10.izglītības sistēmas atbalstīšana, uzlabojot vispārējo izglītības kvalitāti.
2.2. Biedrība ir juridiska persona. Biedrībai ir tiesības savā vārdā iegūt mantiskās un nemantiskās tiesības un uzņemties saistības, būt par prasītāju un atbildētāju tiesā.
2.3. Biedrībai noteikto mērķu sasniegšanai ir tiesības veikt jebkuras darbības, kas nav pretrunā ar likumu, tajā skaitā brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, organizēt sapulces, konferences, seminārus, kā arī veikt citu publisko darbību.
2.4. Biedrība veic saimniecisko darbību saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu”.
2.5. Augstākminēto mērķu īstenošanā Biedrība:
2.5.1. sadarbojas un veido sabiedriskās attiecības ar citām nevalstiskajām organizācijām, mācību iestādēm, valsts un pašvaldību dienestiem un institūcijām;
2.5.2. izstrādā darbības un atbalsta programmas, kā arī priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām;
2.5.3. piesaista papildus finansējumu no fondiem, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un citām personām;
2.5.4. iesaista masu informācijas līdzekļus Biedrības mērķu paušanai, popularizēšanai un sasniegšanai;
2.5.5. veic jebkādas citas darbības, kuras nav pretrunā ar likumu un šajos statūtos noteikto.

3. Biedrības biedru iestāšanās un izstāšanās, Biedru reģistrs
3.1. Pieteikumu par iestāšanos Biedrībā var iesniegt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura ir ieinteresēta Biedrības darbībā un apņemas ievērot Biedrības statūtus un tajos noteiktos biedra pienākumus.
3.2. Lai iestātos Biedrībā, pieteicējam ir jāiesniedz Biedrības Padomei rakstisks pieteikums. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu, kā arī kritērijus, pēc kuriem tiek lemts par pieteicēja uzņemšanu Biedrībā, nosaka Biedrības Padome.
3.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Padome. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso visi Padomes locekļi. Padomes locekļi, kuri nepiedalās attiecīgajā sēdē, savu lēmumu par jauna biedra uzņemšanu nodod rakstiski, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus. Ja nepieciešams, uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pieteicējs un viņam tiek dots vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomes lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. Padomei savs lēmums nav jāpamato.
3.4. Padomes noraidoša lēmuma gadījumā, pieteicējs to var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, atkārtotu pieteikumu var iesniegt ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem.
3.5. Biedrs var izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to Padomei.
3.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Padomes sēdes lēmumu, ja:
3.6.1. biedrs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc noteiktā termiņa beigām nav samaksājis biedra naudu;
3.6.2. biedrs nepilda Biedru sapulces, Padomes/vai Valdes priekšsēdētāja lēmumus;
3.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
3.6.4. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
3.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Biedrs ir izslēgts, ja par to nobalso visi sapulcē klātesošie Padomes locekļi. Padomei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.8. Ja iemesli, kuru dēļ biedrs ir izslēgts no Biedrības, ir novērsti, viņam ir tiesības lūgt Padomei no jauna uzņemt viņu par Biedrības biedru saskaņā ar statūtos noteikto kārtību.
3.9. Valdes priekšsēdētājs ved Biedrības biedru reģistru, kurā norāda katra biedra vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi (juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) un biedra uzņemšanas Biedrībā datumu, kā arī izdara attiecīgo atzīmi pie biedriem, kuriem ir Vecbiedra statuss.

4. Biedru tiesības un pienākumi
4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
4.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē šajos statūtos noteikto Biedru sapulces pilnvaru ietvaros;
4.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību;
4.1.3. piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;
4.1.4. pamatojoties uz Padomes lēmumu, izmantot Biedrības atbalstu pārstāvībai valsts un pašvaldību institūcijās;
4.1.5. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu un saņemt uz iesniegto jautājumu atbildi pēc būtības.

4.2. Biedrības biedru pienākumi ir:
4.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Biedru sapulces, Padomes un Valdes priekšsēdētāja lēmumus;
4.2.2. regulāri un savlaicīgi maksāt biedra naudu;
4.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanu;
4.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas var kaitēt Biedrības reputācijai;
4.2.5. neizpaust informāciju, kas viņam tapusi zināma kā Biedrības biedram un ir konfidenciāla;
4.3. Biedrības biedriem ar Biedru sapulces, Padomes vai Valdes priekšsēdētāja lēmumu var tikt noteiktas arī citas saistības. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

5. Biedru nauda
5.1. Biedrības biedri maksā biedra naudu, kuras apmērs un maksāšanas kārtība ir noteikta Padomes apstiprinātajā “Nolikumā par biedru naudas apmēru”.

6. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar Biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības, kuru tiesības un pienākumi tiek noteikti ar biedru sapulces lēmumu.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedrības biedri. Biedri var piedalīties Biedru sapulcē personīgi vai ar savu pārstāvju starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Biedru sapulcē izdodama rakstveidā un iesniedzama Valdes priekšsēdētājam pirms Biedru sapulces.
7.2. Kārtējā Biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.
7.3. Ārkārtas Biedru sapulce var tikt sasaukta pēc Valdes priekšsēdētāja vai Padomes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.4. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.5. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no kopējā biedru skaita un vismaz puse no Vecbiedriem. Katram biedram ir viena balss.
7.6. Ja Biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, 3 (trīs) nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.7. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu, Biedrības reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem. 

7.8. Biedrības Biedru sapulce ir tiesīga:
7.8.1. izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;
7.8.2. apstiprināt Valdes priekšsēdētāja sagatavoto Biedrības gada pārskatu;
7.8.3. ievēlēt un atsaukt Padomes locekļus;
7.8.4. lemt par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju;
7.8.5. izlemt citus jautājumus, kas pēc Padomes vai Valdes priekšsēdētāja ierosinājuma ir iesniegti izskatīšanai Biedru sapulcē.
7.9. Biedru sapulci vada Valdes priekšsēdētājs. Biedru sapulce var ievēlēt citu sapulces vadītāju. Biedru sapulce tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

8. Biedrības valde
8.1. Biedrību vada un pārstāv valde, kura sastāv no 1 (viena) valdes locekļa - Valdes priekšsēdētāja.
8.2. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi
8.3. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces un Padomes kompetencē.
8.4. Biedrības Valdes priekšsēdētājs pārzina un vada Biedrības lietas, pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un pārstāv Biedrību attiecībās ar trešajām personām.:
8.5. Par valdes pienākumu pildīšanu Valdes priekšsēdētājs saņem atlīdzību, kuras apmēru nosaka Padome.

9. Padome
9.1. Padome ir biedrības institūcija, kas veic Valdes priekšsēdētāja darba uzraudzību un realizē statūtos noteiktās funkcijas.
9.2. Padome sastāv no deviņiem padomes locekļiem.
9.3. Padome tiek ievēlēta biedru sapulcē, ievērojot šādus nosacījumus:
9.3.1. Par padomes locekli var ievēlēt fizisku vai juridisku personu, kas ir biedrības biedrs. Juridisku personu Padomē pārstāv tās pilnvarota fiziska persona.
9.3.2. Padomē var tikt ievēlēti ne vairāk kā trīs biedri, kuriem nav Vecbiedra statuss.
9.3.2. Padomē tiek ievēlēti tie Padomes locekļu kandidāti, kuri ieguvuši visvairāk balsu (ievērojot statūtu 9.3.2. punkta nosacījumu).
9.4. Padomes locekļu pilnvaru termiņš ir divi gadi.
9.5. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju.
9.6. Padomes kompetencē ietilpst:
9.6.1. pieņemt lēmumu par personas uzņemšanu vai neuzņemšanu Biedrībā;
9.6.2. noteikt pieteikuma par iestāšanos formu, tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu un kritērijus, pēc kuriem tiek lemts par pieteicēja uzņemšanu Biedrībā;
9.6.3. pieņemt lēmumu par biedra izslēgšanu no Biedrības;
9.6.4. ievēlēt un atsaukt Valdes priekšsēdētāju;
9.6.5. ievēlēt un atsaukt Revidentu;
9.6.6. noteikt biedru naudas apmērus un samaksas kārtību;
9.6.7. apstiprināt Biedrības budžetu;
9.6.8. noteikt Valdes priekšsēdētāja atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību;
9.6.9. pieņemt jebkurus citus lēmumus, kuri nav pretrunā ar likumu un šajos statūtos noteikto.
9.6.10. pieprasīt un saņemt no valdes priekšsēdētāja jebkuru informāciju, kas attiecas uz Biedrības darbību.
9.7. Padomes darbs tiek organizēts Padomes sēdēs. Padomes sēdes vada Padomes priekšsēdētājs. Ja Padomes priekšsēdētājs nepiedalās Padomes sēdē, par konkrētās sēdes vadītāju tiek ievēlēts kāds no klātesošajiem padomes locekļiem.
9.8. Valdes priekšsēdētājs piedalās Padomes sēdēs un nodrošina Padomes sēžu organizatoriskos jautājumus.
9.9. Padomes sēde var tikt sasaukta jebkurā brīdī, ja to pieprasa vismaz divi Padomes locekļi. Padomes sēde tiek sasaukta, nosūtot rakstisku paziņojumu visiem Padomes locekļiem ne vēlāk kā 10 dienas pirms plānotās sēdes.
9.10. Padomes sēde uzskatāma par notikušu, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Padomes locekļiem. Padomes pieņemtie lēmumi ir spēkā, ja par tiem nobalsojusi vairāk kā puse no klātesošajiem Padomes locekļiem . Lēmumi tiek pieņemti par tiem balsojot ar „Par” vai „Pret”.
9.11. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.

10. Biedrības vecbiedri
10.1. Biedrības Vecbiedri ir:
1) Biedrības biedri, kuri ir Biedrības dibinātāji;
2) Biedrības biedri, kuriem Vecbiedra statuss ir piešķirts ar Vecbiedru lēmumu.
10.2. Biedrs var kļūt par Vecbiedru, ja par to vienbalsīgi nolemj visi esošie Vecbiedri.
10.3. Vecbiedram ir visas šajos statūtos noteiktās biedra tiesības un statūtos noteiktās Vecbiedra tiesības.
10.4. Vecbiedra statuss tiek ierakstīts Biedrības biedru reģistrā.
10.5. Vecbiedra statusu var zaudēt tikai izstājoties no Biedrības.

11. Revidents
11.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēlē Padome uz vienu gadu.
11.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Valdes vai Padomes loceklis.
11.3. Revidents:
11.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
11.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
11.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
11.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
11.4. Revidents veic revīziju Biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
11.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

12. Biedrības finanšu līdzekļi un to izlietošanas kārtība
12.1. Biedrības līdzekļus veido:
12.1.1. biedru nauda, mērķiemaksas un ziedojumi;
12.1.2. naudas līdzekļi un materiālās vērtības, tai skaitā aizņēmumu veidā, kas saņemtas no citām fiziskām vai juridiskām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
12.1.3. citi ieņēmumi un iemaksas, kas nav aizliegti ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
12.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti, pamatojoties uz Padomes lēmumu, statūtos vai Biedru sapulcē pieņemtās programmas mērķu izpildei, kā arī to izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības pārvaldes institūciju uzturēšanu un to darba nodrošināšanu.

13. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija.
13.1. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidācija notiek saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu”.
13.2. Ja Biedru sapulcē tiek pieņemts lēmums par Biedrības likvidāciju, tad Padome ar savu lēmumu nosaka Biedrības mantas un finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību un ievēlē likvidatoru vai likvidācijas komisiju, kura darbojas saskaņā ar šo Padomes lēmumu.
13.3. Likvidācijas procesā atlikušo naudu un mantas likvidators nodod institūcijai, kuru norādījusi Biedrības pēdējā Biedru sapulce, ievērojot “Biedrību un nodibinājumu likumā” noteiktos ierobežojumus.

Statūti apstiprināti biedrības biedru kopsapulcē 2021.gada 1.jūlijā.


Biedrības valdes priekšsēdētājs Leonīds Jākobsons

« Atpakaļ

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
leonids.jakobsons@bra.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Jānis

Sveicam vārda dienā:
Jānis Kraulis
Jānis Kļaviņš
Jānis Libkovskis
Janis Test